ЈКП Стандард Врбас

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Image

МИСИЈА

Обезбеђење услова за уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналне услуге производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом грађанима општине Врбас уз поштовање јавног интереса и сталну бригу о задовољству корисника услуга.
Планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

ВИЗИЈА

Савремено, технички и технолошки опремљено предузећe које је развило иновативне и сигурне начине пружања услуга из области комуналне привреде, које примењује најбоље примере  праксе из области заштите животне средине и одрживог развоја и које је, због тога, препознато као модел за функционисање предузећа за пружање комуналних услуга у региону.

ЦИЉЕВИ

Основни стратешки циљ предузећа је континуирано пружање комуналних услуга високог квалитета кроз следеће кораке:
  1. Унапређење и осавремењивање опреме чиме би се унапредио процес рада, повећала продуктивност и смањили губици у свим сегментима пословања предузећа
  2. Унапређење контоле квалитета послова, чиме би се остварило рационалније искоришћење радног времена и повећала рентабилност
  3. Постепени прелазак на употребу економских начела приликом формирања цена комуналних услуга
  4. Унапређење политике наплате потраживања и довођење наплате до нивоа који неће угрожавати опстанак и развој предузећа
  5. Интезивирање сарадње на релацији запослени-корисници, чиме би се стварали услови за унапређење рада на побољшању квалитета услуга
  6. Остваривање максималних резултата уз дату количину и квалитет расположивих ресурса
  7. Пружање комуналних услуга одговарајућег квалитета уз најниже трошкове
  8. Унапређење професионалних капацитета запослених кроз обуке, едукације и стручно усавршавање
  9. Едукација грађана по питању енергетске ефикасности
  10. Континуирано праћење законске регулативе из области обављања делатности и доношење и примена интерних аката којима се ближе уређују поједини пословни процеси.
vrbas.net - Opština Vrbas

Управа

Пете пролетерске бригаде 1
тел/факс 021/706-089
21460 Врбас

Рекламације

Бесплатан број за информације и рекламације:

0800 290 009

Саве Ковачевића 87, 21460 Врбас